Nowa wersja strony: http://podgrodzie-torunskie.pl


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.

Ogłoszenie o naborze wniosków 2/2019 - Rewitalizacja

Lubicz Dolny, 24.09.2019r.

 

Ogłoszenie o naborze wniosków

 

Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” (dalej: LGD)

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty

realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P)

 

Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P:

RPKP.07.01.00-IZ.00-04-316/19

Numer naboru nadany przez LGD: 2/2019

 

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

REWITALIZACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA

 

Cel ogólny LSR: Rozwój obszaru poprzez działania rewitalizacyjne, poprawę standardu infrastruktury technicznej i działania promocyjne

Cel szczegółowy LSR: Rewitalizacja

 

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WK-P (dalej: SZOOP):

Cele szczegółowe działania: Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju (Cel szczegółowy 1)

Przedsięwzięcie LSR: Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji
społeczno – gospodarczej

 

Pełna treść ogłoszenia o naborze wniosków - pdf.

Pełna treść ogłoszenia o naborze wniosków - doc.

 

Pełna treść ogłoszenia o naborze wniosków - doc. - AKTUALIZACJA. 14.10.2019r.

Pełna treść ogłoszenia o naborze wniosków - pdf. - AKTUALIZACJA. 14.10.2019r.

 KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WYDŁUŻENIA TERMINU NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

 

Załączniki do ogłoszenia:

 1. Kryteria wyboru projektu;
 2. Warunki udzielenia wsparcia przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WK-P;
 3. Zasady wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;
 4. Formularz Wniosku o dofinansowanie projektu odzwierciedlonego w Generatorze Wniosków;
 5. Instrukcja użytkownika GWD (Generatora Wniosków o Dofinansowanie);
 6. Regulamin użytkownika GWD;
 7. Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie projektu [1];
 8. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu [2];
 9. Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu;
 10. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów wyboru operacji;
 11. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu;
 12. Obowiązująca wersja Wniosku o płatność (uwaga: niniejszy załącznik stanowi wersję papierową wniosku o płatność, w ramach RPO WK-P wniosek o płatność składany jest wyłącznie elektronicznie w systemie SL);
 13. Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie Toruńskie”
 1. Procedura oceny i wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie Toruńskie” wraz z procedurą przeprowadzania naboru wniosków;
 2. Standardy w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim;
 3. Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 stanowiące załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;
 4. Regulamin udzielania, sposobu pomiaru oraz metod oceny jakości i efektywności doradztwa w Stowarzyszeniu LGD „Podgrodzie Toruńskie”.
 5. Mechanizm monitorowania i wycofania w przypadku finansowania infrastruktury ze środków publicznych.

[1] Ilekroć w Instrukcji wypełniania wniosku/Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu jest mowa o Instytucji Zarządzającej, należy przez to rozumieć LGD, w sytuacji gdy wniosek jest w trakcie weryfikacji LGD.

[2] Jw.

Dokumenty pomocnicze:

 


Obszar działania

Gmina Lubicz

Gmina Lubicz
Wejdź na stronę www

Gmina Wielka Nieszawka

Gmina Wielka Nieszawka
Wejdź na stronę www

Gmina Obrowo

Gmina Obrowo
Wejdź na stronę www

Adres biura

Lubicz Dolny ul. Toruńska 24 lokal nr 1

87-162 Lubicz 

pon. - pt. w godz.: 7.00 - 15.00

Kontakt

Kierownik biura: 884 889 610

Specjalista ds. wdrażania LSR: 884 889 601

Specjalista ds. animacji lokalnej: 605 786 466

e-mail:  biuro@podgrodzietorunskie.pl

© 2017 Podgrodzie Toruńskie.Wdrożenie: E-INFONET projektowanie stron Toruń

Search