Nowa wersja strony: http://podgrodzie-torunskie.pl


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.

Ogłoszenie o naborze wniosków 4/2019 - Budowa lub przebudowa infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej

Lubicz Dolny, dnia 28 października 2019r.

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA

BUDOWĘ LUB PRZEBUDOWĘ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ, TURYSTYCZNEJ LUB KULTURALNEJ

 

Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Numer konkursu LGD: 4/2019

 

Termin składania wniosków: od 12 listopada 2019 r. do 25 listopada 2019 r. (do godz. 15.00)

 

Pełna treść ogłoszenia o naborze wniosków - pdf.

Pełna treść ogłoszenia o naborze wniosków - doc.

 

Załączniki do ogłoszenia:

 1. wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy;
 2. instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;
 3. wzór formularza wniosku o płatność;
 4. instrukcja wypełniania wniosku o płatność;
 5. wzór formularza umowy o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami;
 6. karta opisu operacji dla przedsięwzięcia LSR;
 7. obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia;
 8. lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji;
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
 10. oświadczenie o terminie realizacji operacji;
 11. kryteria wyboru operacji w ramach Przedsięwzięcia LSR, wyciąg z dokumentu towarzyszącego LSR: Kryteria Wyboru (operacje realizowane przez inne podmioty niż LGD) wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 12. Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie Toruńskie”
 13. procedura oceny i wyboru operacji w ramach lokalnej strategii rozwoju lokalnej grupy działania „Podgrodzie Toruńskie” wraz z procedurą przeprowadzania naboru wniosków.
 14. ankieta monitorująca.
 15. oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 16. załącznik nr 1 do Wytycznych 6/4/2017Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020-Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

Inne dokumenty:

1) Klauzule RODO do poddziałania 19.2 - obowiązkowa przy składaniu wniosku o przyznanie pomocy


Obszar działania

Gmina Lubicz

Gmina Lubicz
Wejdź na stronę www

Gmina Wielka Nieszawka

Gmina Wielka Nieszawka
Wejdź na stronę www

Gmina Obrowo

Gmina Obrowo
Wejdź na stronę www

Adres biura

Lubicz Dolny ul. Toruńska 24 lokal nr 1

87-162 Lubicz 

pon. - pt. w godz.: 7.00 - 15.00

Kontakt

Kierownik biura: 884 889 610

Specjalista ds. wdrażania LSR: 884 889 601

Specjalista ds. animacji lokalnej: 605 786 466

e-mail:  biuro@podgrodzietorunskie.pl

© 2017 Podgrodzie Toruńskie.Wdrożenie: E-INFONET projektowanie stron Toruń

Search