Nowa wersja strony: http://podgrodzie-torunskie.pl


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.

Ogłoszenie o naborze wniosków 4/G/2019 - EFS

logotyp

 

Lubicz Dolny, 15.11.2019 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: 4/G/2019

 

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

Cel ogólny:

Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców, w tym poprzez rewitalizację społeczną

Cel szczegółowy:

3.2 – Aktywizacja społeczna

SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Przedsięwzięcie/typ projektu:

PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.2.2 – Działania liderów lub animatorów społeczności lokalnej oraz obywatelskiej.
(Typ 2b SZOOP RPO WK-P)

Oś Priorytetowa 11

Działanie:

11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

 

Pełna treść ogłoszenia o naborze wniosków - pdf

Pełna treść ogłoszenia o naborze wniosków - doc

 

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA:

 1. Wzór wniosku o powierzenie grantu;
 2. Wzór umowy o powierzenie grantu;
 3. Wzór formularza Wniosku o rozliczenie grantu;
 4. Kryteria wyboru projektów;
 5. Procedura oceny i wyboru projektów objętych grantem w ramach lokalnej strategii rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Europejski Fundusz Społeczny (P1);
 6. Karta oceny wniosku o powierzenie grantu;
 7. Karta weryfikacji wstępnej wniosku o powierzenie grantu;
 8. Procedura wniesienia i rozpatrzenia odwołania w projektach objętych grantem (P3);
 9. Procedura wycofania wniosku o powierzenie grantu projektu lub innej deklaracji przez podmiot ubiegający się o dofinansowanie (P4);
 10. Katalog maksymalnych stawek;
 11. Lokalna Strategia Rozwoju dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”;
 12. Wzór pełnomocnictwa;
 13. Wzór harmonogramu płatności;
 14. Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej;
 15. Sposób i metodologia mierzenia kryterium efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej;
 16. Procedura wdrażania grantów;
 17. Procedura kontrolna.

 

 

 


Obszar działania

Gmina Lubicz

Gmina Lubicz
Wejdź na stronę www

Gmina Wielka Nieszawka

Gmina Wielka Nieszawka
Wejdź na stronę www

Gmina Obrowo

Gmina Obrowo
Wejdź na stronę www

Adres biura

Lubicz Dolny ul. Toruńska 24 lokal nr 1

87-162 Lubicz 

pon. - pt. w godz.: 7.00 - 15.00

Kontakt

Kierownik biura: 884 889 610

Specjalista ds. wdrażania LSR: 884 889 601

Specjalista ds. animacji lokalnej: 605 786 466

e-mail:  biuro@podgrodzietorunskie.pl

© 2017 Podgrodzie Toruńskie.Wdrożenie: E-INFONET projektowanie stron Toruń

Search