Nowa wersja strony: http://podgrodzie-torunskie.pl


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.

Ogłoszenie o naborze wniosków 5/2019 - aktywizacja społeczno - zawodowa EFS

logotyp

Lubicz Dolny, 4.11.2019 r.

 

Ogłoszenie o naborze wniosków

 

 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „PodgrodzieToruńskie”

 ogłasza  nabór  wniosków  o  dofinansowanie  na  projekty  podmiotów  innych  niż

LGD  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego

Województwa  Kujawsko-Pomorskiego  na  lata  2014-2020

Oś  Priorytetowa  11, Działanie : 11.1 Włączenie  społeczne  na  obszarach  objętych  LSR

 

Numer  konkursu  LGD:  5/201Numer konkursu: RPKP.11.01.00-IZ.00-04-331/19

 

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:

 

1.Działania   na  rzecz  osób  zagrożonych  ubóstwem  lub  wykluczeniem  społecznym,  wzakresie  wdrożenia rozwiązań  z  obszaru  aktywnej  integracji  o  charakterze  środowiskowym  takich  jak:

 

TYP e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne).

 

CELOGÓLNYLSR:  3.0Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców, w tym poprzez rewitalizację społeczną.

CELSZCZEGÓŁOWYLSR:Celszczegółowy3.1Aktywizacja społeczno-zawodowa.

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 3.1.1. – Działania w zakresie aktywizacji zawodowej. (Typ 1e SZOOP)

(PROJEKTY PODMIOTÓW INNYCH NIŻ LGD)

 

Składane wnioski o dofinansowanie projektów powinny być skierowane do następujących grup docelowych z obszaru LSR:

 

- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i jednocześnie:

 

  1. mieszkające w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny na terenie obszaru LSR,
  2. osoby dorosłe, a więc osoby które ukończyły 18 rok życia,
  3. osoby niepracujące na dzień przystąpienia do projektu.

 

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.: Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria wyboru projektów, stanowiące załącznik do Ogłoszenia onaborze.

 

Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 388 000,00 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

 

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

 

Maksymalna wartość projektu (dotacja i wkład własny) w przeliczeniu na jednego uczestnika (osobę zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) w ramach danego projektu -10 185,00 zł

 

Minimalna wartość projektu 100 000,00 zł.

 

W niniejszym naborze nie dopuszcza się możliwości finansowania wydatków w ramach cross-financingu oraz możliwości finansowania wydatków na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej wyższej niż 10 000 zł netto.

 

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 18.11.2019 r. do 25.11.2019 r. do godz. 15.00

 

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: II kwartał 2020.

 

Sposób składania wniosków:

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy wypełnić, wydrukować, podpisać i złożyć w terminie naboru (decyduje data wpływu do Biura LGD).

 

Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Generator Wniosków o Dofinansowanie dostępny jest na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl.

Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy złożyć w biurze LGD "Podgrodzie Toruńskie", ul. Toruńska 24 lok. 1, parter, 87-162 Lubicz, w godzinach pracy biura: poniedziałek - piątek: 07:00 - 15:00.

 

 

Okres i termin realizacjiprojektu:

Końcowa data realizacji projektu nie powinna być dłuższa niż 31.08.2021 r.

 

 

Obszar realizacji projektu:

 

W ramach niniejszego naboru, wszystkie działania w ramach projektu skierowane do mieszkańców gmin Lubicza, Obrowa i Wielkiej Nieszawki, objętych Lokalną Strategią Rozwoju, co do zasady należy realizować na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, możliwa jest realizacja poza obszarem województwa kujawsko-pomorskiego. Niemniej jednak taka sytuacjawymaga szczegółowego uzasadnienia we wniosku o dofinansowanie projektu. Biuro projektu musi działać na terenie jednej z gmin Lubicza, Obrowa lub Wielkiej Nieszawki przez cały okres realizacji projektu, aż do momentu jego rozliczenia.

 

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się w ogłoszeniu o naborze oraz Zasadach wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFS, które dostępne jest na stronie www.podgrodzietorunskie.pl, w biurze   LGD   „Podgrodzie Toruńskie”   oraz   na   stronie   http://www.mojregion.eu w zakładce Regionalny ProgramOperacyjny.

 

Pełna treść ogłoszenia o naborze wniosków - pdf.

 

Załączniki do ogłoszenia:

1. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu;

2. Instrukcja wypełniania wniosku;

3. Instrukcja użytkownika GWD;

4. Kryteria wyboru i oceny projektów;

5. Warunki udzielenia wsparcia przez KM;

6. Procedura oceny i wyboru operacji;

7. Karta weryfikacji wstępnej;

8. Karta oceny wniosku o dofinansowanie;

8a. Karta oceny zgodności z kryteriami wyboru;

9. Karta weryfikacji warunków udzielania wsparcia;

10. Wzór umowy o dofinansowanie projektu;

10a. Wzór umowy - kwoty ryczałtowe;

11. Wzór umowy o partnerstwie;

12. Wzór oświadczenia dotyczący wprowadzanych zmian do wniosku;

13. Standard oraz ceny rynkowe;

14. Efektywność społeczna i efektywność zatrudnieniowa doc;

14. Efektywność społeczna i efektywność zatrudnieniowa - pdf;

15. Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej;

16. Procedura odwoławcza RPO WK-P w ramach RLKS;

17. Regulamin pracy KOP EFS;

18. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji;

19. Informacje przedst. przez wnioskod. w celu uznania kwalifikacji;

20. Strategia LSR;

21. Przykładowe wskaźniki do rozliczania kwot ryczałtowych;

22. Standard Indywidualnego Planu Działania;

23. Wzór wniosku o płatność;

24. Zasady wsparcia Podgrodzie Toruńskie.


Obszar działania

Gmina Lubicz

Gmina Lubicz
Wejdź na stronę www

Gmina Wielka Nieszawka

Gmina Wielka Nieszawka
Wejdź na stronę www

Gmina Obrowo

Gmina Obrowo
Wejdź na stronę www

Adres biura

Lubicz Dolny ul. Toruńska 24 lokal nr 1

87-162 Lubicz 

pon. - pt. w godz.: 7.00 - 15.00

Kontakt

Kierownik biura: 884 889 610

Specjalista ds. wdrażania LSR: 884 889 601

Specjalista ds. animacji lokalnej: 605 786 466

e-mail:  biuro@podgrodzietorunskie.pl

© 2017 Podgrodzie Toruńskie.Wdrożenie: E-INFONET projektowanie stron Toruń

Search