"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.

Informacje dotyczące zaplanowanego 2 naboru wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem

NA CO MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI?

Do wsparcia w ramach II naboru przewidziano projekty dotyczące (Typ 2b SZOOP RPO WK-P –Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego):

1. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:

TYP b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej

Działania mogą obejmować następujące działania związane z pracą animatora:

a) ułatwienie kontaktów oraz lepsze poznanie się mieszkańców;

b) inicjowanie powstawania grup obywatelskich;

c) motywowanie grup i środowisk do podejmowania aktywności ukierunkowanych na dobro wspólne; d) diagnozowanie potencjału lokalnego środowiska;

e) wyszukiwanie i wspieranie liderów lokalnych;

f) budowanie lokalnych koalicji;

g) moderowanie sytuacji edukacyjnych w środowisku;

h) pobudzanie energii potrzebnej do podjęcia i podtrzymania działania przez osobę/grupę;

i) animowanie wśród mieszkańców dyskusji dotyczących ważnych aspektów życia codziennego

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O WSPARCIE?

W ramach wniosku o dofinansowanie będą mogły ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

WARUNKI FINANSOWANIA:

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu współfinansowanego ze środków EFS wynosi 50 000,00 zł.

Minimalna wartość dofinansowania projektu współfinansowanego ze środków EFS wynosi 20 000,00 zł.

GRUPA DOCELOWA PROJEKTÓW:

- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

- otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym).

Projekt nie może być realizowany wyłącznie dla otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Obie grupy muszą pochodzić z terenu objętego LSR (osoby zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), tj. mieszkańcy gmin:

Lubicz, Obrowa, Wielkiej Nieszawki.

 

UWAGA! W ramach naboru jeden wnioskodawca może złożyć max. 2 wnioski o dofinansowanie.

Ograniczenie to w stosunku do jednostek sektora finansów publicznych będzie weryfikowane w odniesieniu do realizatora projektu a nie wnioskodawcy


Obszar działania

Gmina Lubicz

Gmina Lubicz
Wejdź na stronę www

Gmina Wielka Nieszawka

Gmina Wielka Nieszawka
Wejdź na stronę www

Gmina Obrowo

Gmina Obrowo
Wejdź na stronę www

Adres biura

Lubicz Dolny ul. Toruńska 24 lokal nr 1

87-162 Lubicz 

pon. - pt. w godz.: 7.00 - 15.00

Kontakt

Kierownik biura: 884 889 610

Specjalista ds. wdrażania LSR: 884 889 601

Specjalista ds. animacji lokalnej: 605 786 466

e-mail:  biuro@podgrodzietorunskie.pl

© 2017 Podgrodzie Toruńskie.Wdrożenie: E-INFONET projektowanie stron Toruń

Search