"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.

Informacje nt projektów grantowych finansowanych z EFS

Już niedługo rusza kolejny nabór na projekty grantowe finansowane z EFS – szczegóły wkrótce!

A poniżej kilka przydatnych informacji dotyczących EFS:

Projekt grantowy jest operacją, w której LGD udziela innym podmiotom wybranym przez LGD (grantobiorcom), środków finansowych (grantów) na realizację zadań, służących osiągnięciu celu tej operacji.

Granty finansowane będą z dwóch programów: Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020.

Dziś przybliżymy, jakie projekty będą mogły uzyskać wsparcie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jak jest główny cel projektów finansowanych z EFS?

Głównym celem projektów realizowanych w ramach EFS w latach 2014 – 2020 jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Kto może wnioskować o środki na granty?

Środki na realizację projektów grantowych mogą uzyskać organizacje pozarządowe,  instytucje opieki społecznej, jednostki samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Jaka będzie wysokość dofinansowania?

Maksymalna wartość dofinansowania w ramach projektu grantowego będzie wynosiła Dofinansowanie będzie wynosić 85% całości projektu.


Jakie projekty będą mogły otrzymać dofinansowanie?
Projekty, które będą mogły otrzymać dofinansowanie powinny zakładać aktywizację uczestników poprzez takie formy, jak:

  1. kluby samopomocy (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy),
  2. świetlice środowiskowe (w tym z programem socjoterapeutycznym, programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy),
  3. kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),
  4. kluby pracy,
  5. aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne),
  6. inne działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: usług wzajemnościowych, samopomocowych, lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, a także działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej.

Jakie efekty należy osiągnąć realizując projekt?
Realizując projekt finansowany z EFS, grantobiorcy muszą osiągnąć konkretny i mierzalny efekt z zakresu zatrudnienia lub/i aktywizacji społecznej uczestników projektów:

  1. Kryterium efektywności zatrudnieniowej oznacza odsetek uczestników projektu, którzy po zakończeniu udziału w projekcie podjęli zatrudnienie.
  2. Kryterium efektywności społecznej odnosi się do odsetka uczestników projektu, którzy po zakończeniu udziału w projekcie dokonali postępu w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej i zmniejszenia dystansu do zatrudnienia (rozumiany jako m.in. rozpoczęcie nauki, poprawa stanu zdrowia, ograniczenie nałogów) lub podjęli dalszą aktywizację w formie, która obrazuje postęp w procesie aktywizacji społecznej i zmniejsza dystans do zatrudnienia.

Kto może być uczestnikiem projektu?

Projekty powinny obejmować swoim działaniem osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, czyli:

a. osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej,

b. osoby:

- bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności,

- uzależnione od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,

- uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,

- chore psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,

- bezrobotne, w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, pozostających bez pracy przez okres co najmniej 36 miesięcy,

- zwalniane z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

- uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

- osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych

- osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości,

- osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,

- osoby z niepełnosprawnością,

- rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością,

- osoby, dla których ustalono III profil pomocy (tzn. osoby oddalone od rynku pracy, wymagające szczególnego wsparcia ze strony urzędu i innych instytucji rynku pracy),

- osoby niesamodzielne - osoby, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego,

- osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań,

- osoby odbywające kary pozbawienia wolności,

- osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.


Obszar działania

Gmina Lubicz

Gmina Lubicz
Wejdź na stronę www

Gmina Wielka Nieszawka

Gmina Wielka Nieszawka
Wejdź na stronę www

Gmina Obrowo

Gmina Obrowo
Wejdź na stronę www

Adres biura

Lubicz Dolny ul. Toruńska 24 lokal nr 1

87-162 Lubicz 

pon. - pt. w godz.: 7.00 - 15.00

Kontakt

Kierownik biura: 884 889 610

Specjalista ds. wdrażania LSR: 884 889 601

Specjalista ds. animacji lokalnej: 605 786 466

e-mail:  biuro@podgrodzietorunskie.pl

© 2017 Podgrodzie Toruńskie.Wdrożenie: E-INFONET projektowanie stron Toruń

Search