"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY W BIURZE LGD

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”, z siedzibą w Lubiczu Dolnym, ul. Toruńska 24 lok. 1, 87-162 Lubicz,

ogłasza nabór otwarty na wolne stanowisko pracy

Specjalista ds. animacji lokalnej

z następującym zakresem zadań i obowiązków

 1. animowanie środowisk lokalnych do działań na rzecz rozwoju swojego środowiska lokalnego
 2. inicjowanie nowych form aktywności społeczności lokalnych oraz animację zrzeszania się
 3. wdrażanie oraz monitorowanie działań nakierowanych na grupy defaworyzowane oraz współpracę z nimi
 4. współorganizowanie imprez kulturalnych oraz inicjatyw integracyjnych, a także wszelkich inicjatyw o charakterze prospołecznym na obszarze LGD
 5. popularyzację wiedzy w różnorodnych formach organizacyjnych społeczeństwa obywatelskiego
 6. doradztwo związane z wnioskami beneficjentów w konkursach grantowych związanych z osią 11 RLKS
 7. przygotowanie wniosków grantowych LGD składanych do Urzędu Marszałkowskiego

Wymagane kwalifikacje: wykształcenie wyższe, preferowane w zakresie animacji, pedagogiki, polityki społecznej, pracy socjalnej, socjologii, psychologii; doświadczenie w zakresie realizacji projektów animacyjnych, doświadczenie w zakresie wdrażania i aktualizacji dokumentów strategicznych o zasięgu regionalnym/lokalnym.

Dodatkowe wymagania:

 • udokumentowana znajomość problematyki funduszy UE, w szczególności Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich lub/i Europejskiego Funduszu Społecznego
 • obsługa komputera, znajomość środowiska Windows, w tym biegła obsługa pakietu MS Office
 • obsługa urządzeń biurowych
 • znajomość narzędzi internetowych

Pozostałe:   

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikacyjnym
 • prawo jazdy kat. B
 • możliwość wykorzystania samochodu prywatnego do celów służbowych
 • dobra organizacja pracy
 • komunikatywność
 • sumienność
 • dyspozycyjność

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV)
 2. list motywacyjny
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 4. inne kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach uprawnieniach, jednocześnie potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych  i dodatkowych
 5. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów  potwierdzających zatrudnienie  staż pracy i doświadczenie
 6. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135)

Informacja o warunkach zatrudnienia:

Miejsce wykonywania pracy: Siedziba Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie Toruńskie”, Lubicz Dolny, ul. Toruńska 24 lok. 1 oraz obszar funkcjonowania LGD (gmina Obrowo, gmina Lubicz, gmina Wielka Nieszawka).

Stanowisko pracy: Stanowisko związane z pracą przy komputerze i wykorzystaniem innych urządzeń biurowych oraz pracy w terenie polegającej na spotkaniach, kontakty bezpośrednie i telefoniczne z klientami.

Wymiar czasu pracy: pełen etat.

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie Toruńskie”, Lubicz Dolny, ul. Toruńska 24 lok. 1, 87-162 Lubicz w terminie do dnia 9 marca 2018 r. do godz. 15.00.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Postępowanie kwalifikacyjne będzie odbywało się dwuetapowo:

I etap - zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione wymagania określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do dalszego etapu postępowania kandydaci będą informowani telefonicznie.

II etap – przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami.

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej www.podgrodzietorunskie.pl

Ogłoszenie do pobrania - wersja pdf


Obszar działania

Gmina Lubicz

Gmina Lubicz
Wejdź na stronę www

Gmina Wielka Nieszawka

Gmina Wielka Nieszawka
Wejdź na stronę www

Gmina Obrowo

Gmina Obrowo
Wejdź na stronę www

Adres biura

Lubicz Dolny ul. Toruńska 24 lokal nr 1

87-162 Lubicz 

pon. - pt. w godz.: 7.00 - 15.00

Kontakt

Kierownik biura: 884 889 610

Specjalista ds. wdrażania LSR: 884 889 601

Specjalista ds. animacji lokalnej: 605 786 466

e-mail:  biuro@podgrodzietorunskie.pl

© 2017 Podgrodzie Toruńskie.Wdrożenie: E-INFONET projektowanie stron Toruń

Search