"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
date: 2024-04-18 18:18:30
error: E_USER_ERROR
description:
SET SESSION sql_mode = 'NO_UNSIGNED_SUBTRACTION,NO_AUTO_CREATE_USER';, ## Variable 'sql_mode' can't be set to the value of 'NO_AUTO_CREATE_USER' ##
place: /home/users/infomar/public_html/podgrodzie-torunskie.pl/app/sql.php
line: 364
2019-11-04

Ogłoszenie o naborze wniosków 5/2019 - aktywizacja społeczno - zawodowa EFS

 

 

Lubicz Dolny, 4.11.2019 r.

 

Ogłoszenie o naborze wniosków

 

 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „PodgrodzieToruńskie”

 ogłasza  nabór  wniosków  o  dofinansowanie  na  projekty  podmiotów  innych  niż

LGD  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego

Województwa  Kujawsko-Pomorskiego  na  lata  2014-2020

Oś  Priorytetowa  11, Działanie : 11.1 Włączenie  społeczne  na  obszarach  objętych  LSR

 

 

Numer  konkursu  LGD:  5/201Numer konkursu: RPKP.11.01.00-IZ.00-04-331/19

 

 

 

 

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:

 

 

1.Działania   na  rzecz  osób  zagrożonych  ubóstwem  lub  wykluczeniem  społecznym,  wzakresie  wdrożenia rozwiązań  z  obszaru  aktywnej  integracji  o  charakterze  środowiskowym  takich  jak:

 

 

TYP e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne).

 

 

 

CELOGÓLNYLSR:  3.0–Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców, w tym poprzez rewitalizację społeczną.

CELSZCZEGÓŁOWYLSR:Celszczegółowy3.1–Aktywizacja społeczno-zawodowa.

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 3.1.1. – Działania w zakresie aktywizacji zawodowej. (Typ 1e SZOOP)

(PROJEKTY PODMIOTÓW INNYCH NIŻ LGD)

 

 

 

Składane wnioski o dofinansowanie projektów powinny być skierowane do następujących grup docelowych z obszaru LSR:

 

- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i jednocześnie:

 

  1. mieszkające w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny na terenie obszaru LSR,
  2. osoby dorosłe, a więc osoby które ukończyły 18 rok życia,
  3. osoby niepracujące na dzień przystąpienia do projektu.

 

 

 

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.: Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria wyboru projektów, stanowiące załącznik do Ogłoszenia onaborze.

 

 

 

Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 388 000,00 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

 

 

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

 

 

Maksymalna wartość projektu (dotacja i wkład własny) w przeliczeniu na jednego uczestnika (osobę zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) w ramach danego projektu -10 185,00 zł

 

 

Minimalna wartość projektu 100 000,00 zł.

 

 

W niniejszym naborze nie dopuszcza się możliwości finansowania wydatków w ramach cross-financingu oraz możliwości finansowania wydatków na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej wyższej niż 10 000 zł netto.

 

 

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 18.11.2019 r. do 25.11.2019 r. do godz. 15.00

 

 

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: II kwartał 2020.

 

 

Sposób składania wniosków:

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy wypełnić, wydrukować, podpisać i złożyć w terminie naboru (decyduje data wpływu do Biura LGD).

 

 

Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Generator Wniosków o Dofinansowanie dostępny jest na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl.

Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy złożyć w biurze LGD "Podgrodzie Toruńskie", ul. Toruńska 24 lok. 1, parter, 87-162 Lubicz, w godzinach pracy biura: poniedziałek - piątek: 07:00 - 15:00.

 

Okres i termin realizacjiprojektu:

Końcowa data realizacji projektu nie powinna być dłuższa niż 31.08.2021 r.

 

Obszar realizacji projektu:

 

W ramach niniejszego naboru, wszystkie działania w ramach projektu skierowane do mieszkańców gmin Lubicza, Obrowa i Wielkiej Nieszawki, objętych Lokalną Strategią Rozwoju, co do zasady należy realizować na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, możliwa jest realizacja poza obszarem województwa kujawsko-pomorskiego. Niemniej jednak taka sytuacjawymaga szczegółowego uzasadnienia we wniosku o dofinansowanie projektu. Biuro projektu musi działać na terenie jednej z gmin Lubicza, Obrowa lub Wielkiej Nieszawki przez cały okres realizacji projektu, aż do momentu jego rozliczenia.

 

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się w ogłoszeniu o naborze oraz Zasadach wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFS, które dostępne jest na stronie www.podgrodzietorunskie.pl, w biurze   LGD   „Podgrodzie Toruńskie”   oraz   na   stronie   http://www.mojregion.eu w zakładce Regionalny ProgramOperacyjny.

 
administracja dla akapitu poniżej:
akapit widoczny dla odwiedzających
 

Załączniki do ogłoszenia:

Obszary działania