"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji.
Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.

Zapraszamy na kiermasz wielkanocny!

22-03-2017

Zapytania ofertowe i wybór wykonawców zadań - PRZEDSIĘBIORCY WAŻNE!!

21-03-2017

Informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej z dnia 13 stycznia 2017, uregulowano spsób składania zapytań ofertowych i wyboru wykonawców zadań w ramach działań skierowanych m.in. dla operacji realizowanych przez przedsiębiorców.

W opinii Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu osóby fizyczne planujące podjąć działalność gospodarczą w ramach PROW 2014-2020 (starterzy) również zobligowani są do dostarczenia 3 ofert cenowych zgodnych z zapisami zawartymi w Rozporządzeniu z dnia 13 stycznia 2017

>>>Treść Rozporządzenia<<<

Informacja dotycząca planowanych naborów wniosków w zakresie Podejmowanie i Rozwój działalności gosp

21-03-2017

W związku z opóźnieniami dotyczącymi ogłoszenia naborów wniosków o przyznanie pomocy dla przedsięwzięć:

- Podejmowanie działalności gospodarczej,

oraz

- Rozwój działalności gospodarczej,

informujemy, iż Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" oczekuje na podpisanie Aneksu do Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategi rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawartej pomiędzy LGD a Zarządem Województwa. Przewidywany termin podpisania Aneksu do ww. Umowy to połowa kwietnia 2017r.

W związku z powyższym dopiero po podpisaniu niniejszego dokumentu będzie możliwe ponowne wystąpienie LGD do ZW o uzgodnienie terminów naborów.

Prosimy o obserwowanie naszej strony internetowej szczególnie na przełomie kwietnia i maja 2017r., ponieważ w przypadku uzgodnienia terminów naborów LGD niezwłocznie zamieści adekwatną informację.

Konsultacje społeczne ws. kryteriów wyboru operacji

21-03-2017

Zwracamy się z prośbą o zaopiniowanie proponowanych kryteriów wyboru w ramach przedsięwzięć: Zachowanie lokalnego dziedzictwa, Budowa lub przebudowa infrastruktury rekreacyjnej lub turystycznej, w oparciu o które Rada LGD będzie dokonywała wyboru projektów do finansowania ze środków LSR.

Kryteria wyboru operacji Zachowanie lokalnego dziedzictwa

Do wyrażenia opinii zapraszamy wszystkich zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w ramach powyższych przedsięwzięć LSR.

Uwagi można zgłaszać za pomocą fomularza konsultacji za pośrednictwem poczty e-mail:  biuro@podgrodzietorunskie.pl bądź osobiście w biurze LGD ;

- do dn. 28.03.2017 r., do godz. 15:00.

FORMULARZ KONSULTACJI

Uwagi przesłane po terminie oraz w innej formie nie będą uwzględniane.

Zapytania dotyczące konsultowanego dokumentu należy kierować do pracowników biura LGD telefonicznie:

884-889-610, 884-889-601, 605-786-466

Dziękujemy za wszystkie Państwa opinie

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 29 marca 2017

15-03-2017

Informujemy, iż w dniu 29 marca 2017 r. o godzinie 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”,
Miejsce posiedzenia: Biuro LGD „Podgrodzie Toruńskie”, ul. Toruńska 24 lok. 1 w Lubiczu Dolnym.

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia 30.03.2017

15-03-2017

Prezes Zarządu serdecznie zaprasza na Zebranie Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie", które odbędzie się dnia 30 marca 2017r.
w Restauracji „ADA”, ul. Toruńska 2, Lubicz Dolny.

Rozpoczęcie obrad o godzinie 14 30.