"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji.
Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.

Zalecenie nie korzystania z generatora wniosków

11-01-2017

W imieniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zwracamy się z prośbą o nie korzystanie z generatora wniosków do osób przygotowujących dokumentację konkursową, dotyczącą operacji: podjęcie i rozwój działalności gospodarczej w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Do ARiMR przekazywane są informacje o nieprawidłowym działaniu generatora.

Uwaga Wnioskodawcy! - nowy wzór umowy o przyznanie pomocy

11-01-2017

NOWY wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy (wersja 3z) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Wzór formularza umowy opublikowany został również na stronie ARiMR.

Niniejszy Wzór Umowy obowiązuje dla wszystkich operacji innych niż podejmowanie działalności gospodarczej i granty.

Wzór Umowy o przyznanie pomocy (wersja 3z)

Biuletyn informacyjny 2016

10-01-2017

Ukazał się Biuletyn informacyjny, w którym zamieściliśmy informacje o naszych działaniach w 2016 roku. Mogą go Państwo znaleźć w urzędach gmin oraz otrzymać w naszym biurze. Zapraszamy do poczytania!

Szkolenie nt. opracowywania wniosków konkursowych

05-01-2017

Zapraszamy mieszkańców gmin Lubicz, Wielka Nieszawka i Obrowo na szkolenie na temat zasad opracowywania wniosków o pomoc na przedsięwzięcia: podejmowanie działalności gospodarczej i rozwój działalności gospodarczej w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szkolenie odbędzie się dnia 19.01.2017r. w Urzędzie Gminy Lubicz, sala nr 4 w godz.:

13.00 - 14.30 - Opracowywanie wniosków o pomoc na podjęcie działalności gospodarczej

14.45 - 17.00 - Opracowywanie wniosków o pomoc na rozwój działalności gospodarczej

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o zapisywanie się telefonicznie: 605 786 466 lub mailem: biuro@podgrodzietorunskie.pl

Szkolenie dla Rady Decyzyjnej LGD

05-01-2017

Dnia 17.01.2017r. odbędzie się szkolenie dla Rady Decyzyjnej LGD na temat zasad oceny i wyboru przez Radę projektów do finansowania w ramach LSR.

Obecność Członków Rady obowiązkowa.

Godz. szkolenia: 13.00 - 19.00

Miejsce: UG Lubicz, s. nr 4

Spotkanie informacyjne nt procedur konkursowych

05-01-2017

W środę 04.01. spotkaliśmy się z mieszkańcami naszych gmin, zainteresowanymi uzyskaniem pomocy na podjęcie lub rozwój działalności gospodarczej. Przedstawiliśmy procedurę konkursową. Szczegółowo omówiliśmy wybrane dokumenty oraz kryteria oceny wniosków. Dziękujemy Państwu za liczny udział i zapraszamy do dalszego korzystania z doradztwa w naszym biurze oraz szkoleniach!