"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji.
Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.

Przygotowanie Rady Decyzyjnej LGD do oceny wniosków konkursowych

25-07-2017

W poniedziałek 24.07.2017r. Rada LGD przygotowywała się podczas szkolenia do konkursowej oceny wniosków o udzielenie wsparcia dla osób planujących rozpoczęcie działalności lub rozwój firmy.

Skrócony czas pracy biura

24-07-2017

Informujemy, że dnia 24.07.2017r. w związku z udziałem pracowników w szkoleniu, Biuro LGD będzie czynne do godz. 12.

Ostatnie szkolenie przed konkursem dot. podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej

18-07-2017

W poniedziałek 17.07.2017r. odbyło się kolejne szkolenie dla mieszkańców naszych gmin zainteresowanych uzyskaniem dotacji na podjęcie lub rozwój działalności gospodarczej. W szkoleniu wzięło udział 48 osób. Zostały omówione szczegółowo zasady wypełniania dokumentacji konkursowej. Uczestnicy mieli też szansę zadać pytania.

Z pytaniami dotyczącymi wypełniania dokumentacji konkursowej można też zgłaszać się do biura LGD codziennie w godzinach 7.00 – 15.00. Zapraszamy!

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW - Rozwój działalności gospodarczej

17-07-2017

Lubicz Dolny, dnia 17 lipca 2017 r. 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA 

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparciana operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nr konkursu LGD: 2/2017

Pełna treść ogłoszenia o naborze wniosków - pdf.

Pełna treść ogłoszenia o naborze wniosków - doc.

Załączniki do ogłoszenia:

 1. wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy;
 2. instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;
 3. wzór biznesplanu;
 4. informacja pomocnicza do biznesplanu;
 5. oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa;
 6. zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa;
 7. wzór formularza wniosku o płatność;
 8. instrukcja wypełniania wniosku o płatność;
 9. wzór formularza umowy o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami;
 10. karta opisu operacji dla przedsięwzięcia LSR;
 11. oświadczenie o gotowości technicznej operacji do realizacji,
 12. oświadczenie o zobowiązaniu do zatrudnienia osoby z grupy defaworyzowanej,
 13. oświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS, US i JST,
 14. obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia;
 15. lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji;
 16. kryteria wyboru operacji w ramach Przedsięwzięcia LSR, wyciąg z dokumentu towarzyszącego LSR: Kryteria Wyboru (operacje realizowane przez inne podmioty niż LGD) wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 17. Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie Toruńskie”
 18. Procedura oceny i wyboru operacji w ramach lokalnej strategii rozwoju lokalnej grupy działania „Podgrodzie Toruńskie” wraz z procedurą przeprowadzania naboru wniosków.
 19. Ankieta monitorująca.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW - Podejmowanie działalności gospodarczej

17-07-2017

Lubicz Dolny, 17.07.2017r.  

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA 

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD 

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nr konkursu LGD: 1/2017

Pełna treść ogłoszenia o naborze wniosków - pdf.

Pełna treść ogłoszenia o naborze wniosków - doc.

Załączniki do ogłoszenia:

 1. wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy;
 2. instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;
 3. wzór biznesplanu;
 4. informacja pomocnicza do biznesplanu;
 5. wzór formularza wniosku o płatność;
 6. instrukcja wypełniania wniosku o płatność;
 7. wzór formularza umowy o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami;
 8. Karta opisu operacji dla przedsięwzięcia LSR;
 9. Oświadczenie o gotowości technicznej operacji do realizacji,
 10. Oświadczenie o zobowiązaniu do zatrudnienia osoby z grupy defaworyzowanej,
 11. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia;
 12. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji;
 13. Kryteria wyboru operacji w ramach Przedsięwzięcia LSR, wyciąg z dokumentu towarzyszącego LSR: Kryteria Wyboru (operacje realizowane przez inne podmioty niż LGD) wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 14. Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie Toruńskie”
 15. Procedura oceny i wyboru operacji w ramach lokalnej strategii rozwoju lokalnej grupy działania „Podgrodzie Toruńskie” wraz z procedurą przeprowadzania naboru wniosków.
 16. Ankieta monitorująca.

Szkolenie dla Rady Decyzyjnej LGD

11-07-2017

Zapraszamy członków Rady Decyzyjnej LGD na szkolenie nt szczegółowych zasad oceny i wyboru operacji w trybie konkursowym i grantowym zgodnie z procedurą i kryteriami przyjętymi w LGD.

Szkolenie odbędzie się dnia 24.07.2017r. w godz. 13.00 - 18.00 w Centrum Sportu i Rekreacji "OLENDER" w Wielkiej Nieszawce.