"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2021-12-08

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów z zakresu realizacji projektów w ramach RPO WK-P na lata 2014 – 2020 – oś 11 (Działania w zakresie Aktywizacji społecznej)

W dniu 7 grudnia 2021 r. (godz. 12.00) odbyło się szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców w zakresie ostatniego naboru wniosków o dofinasowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - oś 11 (Działania w zakresie Aktywizacji społecznej).

Podczas szkolenia zostały przekazane informacje na temat typów projektów, które będą mogły być objęte dofinansowaniem, grupy docelowe, zasady finansowania projektów oraz bardzo szczegółowo omówiliśmy wniosek o powierzenie grantu (ze środków EFS w ramach RLKS).

Bardzo dziękujemy za przybycie i aktywny udział w szkoleniu.

Obszary działania