"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2021-12-08

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów z zakresu realizacji projektów w ramach RPO WK-P na lata 2014 – 2020 – oś 11 (Działania liderów lub animatorów społeczności lokalnej oraz obywatelskiej)

W dniu 7 grudnia 2021 r. (godz. 14.00) odbyło się szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców w zakresie ostatniego naboru wniosków o dofinasowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - oś 11 (Działania liderów lub animatorów społeczności lokalnej oraz obywatelskiej).

Podczas szkolenia zostały przekazane informacje na temat typów projektów, które będą mogły być objęte dofinansowaniem, grupy docelowe, zasady finansowania projektów oraz bardzo szczegółowo omówiliśmy wniosek o powierzenie grantu (ze środków EFS w ramach RLKS).

Bardzo dziękujemy za przybycie i aktywny udział w szkoleniu.

Obszary działania