"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2022-02-10

Zapraszamy do zapisów na szkolenia dla przyszłych i obecnych przedsiębiorców

Serdecznie zapraszamy na szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców z zasad opracowywania wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu dla przedsięwzięcia: podejmowanie działalności gospodarczej oraz rozwój działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

 


  1. PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ nabór nr 3/2022 - osoby chcące otworzyć własną działalność gospodarczą:

SZKOLENIE dnia 17.02.2022 (czwartek) o godz. 10.00 w duża sala Świetlicy Wiejskiej w Obrowie ul. Aleja Lipowa 29

 


  1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ nabór nr 4/2022  -osoby chcące rozwinąć działalność gospodarczą prowadzoną aktywnie od co najmniej 365 dni.

SZKOLENIE dnia 18.02.2022 (piątek) o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej w Centrum Sportu i Rekreacji "OLENDER"

ul. Toruńska 34/40 Wielka Nieszawka

 


UWAGA!

Obowiązują wcześniejsze zapisy na szkolenie do 15 lutego 2022 r. na adres mailowy: biuro@podgrodzietorunskie.pl

W treści e-mail prosimy o podanie obowiązkowo:

- imienia i nazwiska uczestnika(os. fizyczna) + nazwę firmy jaką reprezentuje (przedsiębiorca),

-numeru telefonu do kontaktu

- nazwy i daty szkolenia w którym Państwo chcecie uczestniczyć

 

W szkoleniu mogą uczestniczyć jedynie osoby zgłoszone, a 1 podmiot (1 firmę) może reprezentować 1 osoba!

 

W przypadku reprezentowania innej osoby prosimy o pisemne upoważnienie do reprezentowania jej podczas szkolenia z datą i własnoręcznym podpisem. (Oryginał upoważnienia)

 

Informujemy, iż szkolenie zorganizowane będzie zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym, a w szczególności :

- szkolenie przeprowadzone zostanie w bardzo ograniczonej grupie uczestników

(w przypadku zgłoszenia się większej ilości chętnych istnieje możliwość uruchomienia II grupy o późniejszej godzinie o czym zainteresowani będą indywidualnie informowani przez pracowników biura LGD - decyduje kolejność zgłoszeń)

- każdy uczestnik musi posiadać własną maseczkę lub innego rodzaju zasłonę zasłaniającą usta i nos.

- obowiązywać będzie dystans społeczny - zachowanie bezpiecznej odległości min. 1,5 -2m.

 

Pula środków w  naborach to:

  1.  Nabór 3/2022 – Podejmowanie działalności gospodarczej -
    142 504,09 EUR (570 016,36  zł – po kursie 1,00 EURO = 4,00 zł) – premie w równej wysokości 80 000,00 zł.

 

  1. Nabór 4/2022 – Rozwój działalności gospodarczej -
    102 701,39 EUR ( 410 805,56 zł – po kursie 1,00 EURO = 4,00zł)
    przy czym minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych, a maksymalny kwota dofinansowania nie może być wyższa niż 300 000,00 zł.

   

Zalecamy zapoznać się z najważniejszymi warunkami składania wniosków oraz kryteriami ich oceny dostępnymi na naszej stronie w zakładce Dokumentacja dla Wnioskodawców:

http://www.podgrodzie-torunskie.pl/37/podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej 

http://www.podgrodzie-torunskie.pl/38/rozwoj-dzialalnosci-gospodarczej

 

Obszary działania