"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2019-12-19

DZIAŁANIA INFRASTRUKTURALNE PRZYCZYNIAJĄCE SIĘ DO REWITALIZACJI SPOŁECZNO – GOSPODARCZEJ

Nabory w ramach przedsięwzięcia LSR : "Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno – gospodarczej", realizowane są w ramach w  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środ

Obszary działania