"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2022-02-21

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące planowanego konkursu z zakresu tematycznego „Aktywność lokalnej młodzieży – projekty zaspakajające potrzeby dzieci i młodzieży”

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące planowanego konkursu z zakresu tematycznego „Aktywność lokalnej młodzieży – projekty zaspakajające potrzeby dzieci i młodzieży”, finansowanego ze środków EFRR, oś 7 RPO WK-P, typ projektu nr 5 (projekty inwestycyjne dot. budowy/wyposażenia skierowane do osób poniżej 25 roku życia).

Kiedy: wtorek 1.03.2022r., godz. 9.00
Gdzie: biuro Stowarzyszenia LGD "Podgrodzie Toruńskie",  ul. Szymańskiego 12, 87-100 Toruń
 

Wsparcie realizowane w ramach tego przedsięwzięcia kierowane będzie do jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.

Wsparcie będzie udzielane wyłącznie projektom skierowanym do dzieci i młodzieży w ramach rozwijania ich pasji, zainteresowań czy aktywnego spędzania wolnego czasu. Wsparcie nie może być udzielane na:
- zakup sprzętu i wyposażenia z przeznaczeniem do prowadzenia zajęć innych niż pozalekcyjne;
- doposażania lokalnych zespołów i orkiestr, w których dzieci i młodzież do 25 roku życia stanowią mniej niż 50% członków;
- tworzenie miejsc rozwijania pasji lub aktywnego spędzania czasu, do których dzieci i młodzież nie będą miały dostępu lub będzie on ograniczony.

 

UWAGA!

Obowiązują wcześniejsze zapisy na szkolenie pod nr tel. 884 889 601

W szkoleniu mogą uczestniczyć jedynie osoby zgłoszone.

W przypadku reprezentowania innej osoby prosimy o pisemne upoważnienie do reprezentowania jej podczas szkolenia z datą i własnoręcznym podpisem. (Oryginał upoważnienia)

 

Informujemy, iż szkolenie zorganizowane będzie zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym, a w szczególności :

- szkolenie przeprowadzone zostanie w bardzo ograniczonej grupie uczestników

- każdy uczestnik musi posiadać własną maseczkę lub innego rodzaju zasłonę zasłaniającą usta i nos.

- obowiązywać będzie dystans społeczny - zachowanie bezpiecznej odległości min. 1,5 -2m.

Obszary działania