"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2018-01-08

Projekt grantowy

Nazwa projektu: „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania ,,Podgrodzie Toruńskie

 

Celem projektu jest poprawa do 30.06.2023 r. aktywności społecznej 127 mieszkańców gmin Lubicz, Wielka Nieszawka i Obrowo na terenie objętym LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Podgrodzie Toruńskie" 


Miejsce realizacji projektu –  obszar realizacji LSR


Lokalna Grupa Działania ,,Podgrodzie Toruńskie" otrzymała dofinansowanie w wysokości: 908 110,96 zł, wkład własny wynosi: 47 795,33 zł, całkowita wartość projektu: 955 906,29 zł. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.


Nr projektu: RPKP.11.01.00-04-0010/17.


Projekt dotyczy stworzenia warunków dla włączenia społecznego oraz wsparcie mieszkańców Lokalnej Grupy Działania ,,Podgrodzie Toruńskie" objętych LSR w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej. W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

  1. Wybór projektów objętych grantem – działania w zakresie aktywizacji społecznej;
  2. Wybór projektów objętych grantem – działania liderów lub animatorów społeczności lokalnej oraz obywatelskiej.


Grupę docelową stanowi osoby zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszarów LSR, które zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju objęte będą przedsięwzięciami realizującymi cel ogólny 3 Lokalnej Strategii Rozwoju: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców, w tym poprzez rewitalizację społeczną. 

Obszary działania