"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2020-03-11

Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2020

Lubicz Dolny, 11.03.2020 r.

Aktualizacja zgodnie z komunikatem z dnia 20.03.2020 r.

KOMUNIKAT

Ogłoszenie o naborze wniosków - obowiązuje od 25 marca 2020 r. do 23 kwietnia 2020 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków - obowiązywało od 25 marca 2020 r. do 01 kwietnia 2020 r. 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków

Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” (dalej: LGD)

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez

 podmioty inne niż LGD,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P)

Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P:

RPKP.07.01.00-IZ.00-04-370/20

Numer konkursu nadany przez LGD: 1/2020

 

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

REWITALIZACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA

Typ projektu w ramach Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020 (dalej: SZOOP):

Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

 

Cel ogólny Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (dalej: LSR):
2. Rozwój obszaru poprzez działania rewitalizacyjne, poprawę standardu infrastruktury technicznej i działania promocyjne

Cel szczegółowy LSR:

1: Rewitalizacja

Przedsięwzięcie LSR:

2.1.1 Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno – gospodarczej

Oś Priorytetowa 7

Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (dalej: RLKS)

Cel szczegółowy SZOOP:

Ożywienie społeczne  i gospodarcze na obszarach  objętych Lokalnymi  Strategiami  Rozwoju
 (Cel szczegółowy 1)

Załączniki do ogłoszenia:

[1] Ilekroć w Instrukcji wypełniania wniosku/Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu jest mowa o Instytucji Zarządzającej, należy przez to rozumieć LGD, w sytuacji gdy wniosek jest w trakcie weryfikacji LGD.

[2] Jw.

Dokumenty inne/pomocnicze:

Obszary działania